Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

YERKÖY DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ KASET KARŞILIĞI FAKO CİHAZI ALIMI İHALE İLANI

KASET KARŞILIĞI FAKO CİHAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/291575

1-İdarenin

a) Adresi : SELÇUK MAHALLESI HASTANE CADDESI 1 66900 YERKÖY/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası : 3545166041 - 3545166147

c) Elektronik Posta Adresi : yerkoydevlethastanesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

KASET KARŞILIĞI FAKO CİHAZI ALIMI (1 ADET)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : YERKÖY DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP HEMEN İŞE BAŞLANILACAK OLUP SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ 360 TAKVİM GÜNÜDÜR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : YERKÖY DEVLET HASTANESİ EĞİTİM SALONU

b) Tarihi ve saati : 09.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin TC İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına TİTUBB kayıtlı olduğu ve teklif edilen cihazın TİTUBB nda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgeler UBB barkod numaraları ile beraber teklif dosyasında bulunduracaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) Teklif edilen ürünlerin ayrıntılı bilgilerinin yer aldığı orjinal katalog veya tanıtım broşürleri teklif kapsamında sunulacaktır.

b) Teklif edilen cihaz/sistemlere ait garanti süresi 2 (iki) yıl olacaktır. Garanti bitiminden sonra 10 (on) yıl süreyle yedek parça temininde bulunacağına dair yazılı taahhütnamesini teklif kapsamında sunacaktır.

c) İhale komisyonu isteklinin komisyona sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu herhangi bir aşamada uzman kişilerce denetlenmesi veya teyit ettirilmesini isteyebilir. Gerekli görmesi halinde demonstrasyon isteyebilir. Buna ilişkin taahhütname ihale dosyasına konulacaktır.

d-) Teklif edilen cihazın orjinal katalogları veya CD halinde teklif dosyasında sunulacaktır.

e-) İstekliler teknik şartnamede istenilen özelliklerin karşılandığını katalog broşür veya teknik dokümanlara atıfta bulunarak gösteren Teknik şartnameye uygunluk belgesi vereceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YERKÖY DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.