Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN

Ekli listede dosya numarası mevkisi parsel numarası yüzölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Devlet Bu İşleri Genel Müdürlüğü aleyhine yöneltile bileceğive mahkemece tespit edilen değerlerin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Yerköy Şubesine yatırılacağı, idari yargı da dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden davacı idare adına tescil ve terkin edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalı adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalıya ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sy kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  KAMULAŞTIRMA DAVALARI TAPU BİLGİLERİ