Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

İ L A N YERKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

S.

NO

 

MAH./KÖY

 

MEVKİİ

 

VASFI

 

PAFTA

 

ADA

 

PARSEL

İMAR DURUMU

Y.ÖLÇÜMÜ

(M2)

TAH.  BEDELİ

(TL)

G.TEMİNAT

(TL)

İ.TARİHİ

İ. SAATİ

1

Akpınar Köyü

 

Arsa

 

220

49

İmarsız

2.586,62

31.039,44

6.207,88

17.08.2018

09:00

2

Delice Köyü

 

Arsa

6

-

820

İmarsız

3.915,00

27.405,00

5.481,00

17.08.2018

09:30

           1)Yukarda vasıfları belirtilen taşınmaz mal karşısında yazılı tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle Yerköy Malmüdürlüğünde yapılacak ihale ile satılacaktır.

           a)  Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir. 

             b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

           2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

            a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

           b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

           c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

            d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

             e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

           4) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Yerköy Malmüdürlüğünde (Milli Emlak Servisi) ücretsiz görülebilir.                                                                                                                          

           5) İhaleye çıkarılan taşınmazlar http://www.milliemlak.gov.tr/  adresinde görülebilir.