Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

İLAN YERKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Haşim Kılıç Mahallesi Kapalı sebze Pazaryeri haftanın Perşembe günlerinde sosyete pazarı olarak bir yıllığı 52.000,00 Tl. Muhammen bedelle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre 15.03.218 Perşembe günü saat 10.00’de Belediye Encümeni huzurunda kiraya verilecektir.

2- İhaleye ait kira şartnamesi Belediyemiz Emlak ve Tahakkuk Şefliğinden mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3- İşyerine ait geçici teminat %3 olup, ihaleye katılacaklar geçici teminatlarını ihale günü Saat : 10.00’dan önce Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

4- İşyerine ait kati teminat %6 olup ihaleyi kazandıktan sonra Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

5- İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler.

5.1 Dilekçe

5.2 Nüfus cüzdan fotokopisi (Gerçek kişiler için)

5.3 Kanuni ikametgah belgesi

5.4 Tüzel kişilerde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret Sicil Gazetesi ve Sicil Kayıt Belgesi.

6- İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Yerköy Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge.

7- Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Mehmet AĞAOĞLU

Yerköy Belediye Başkanı                            

(YH/6)