Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yerköy Devlet Hasta

Yerköy Devlet Hastanesi Acil Poliklinik Önü içerisindeki 25 m2 yüzölçümlü Prefabrik Yapı
Kantin alanı olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi Açık Teklif Usulüne
göre ihale edilecektir.
1-İdarenin
a)Adresi : Selçuk Mahallesi Hastane Cad. No:1 Yerköy/YOZGAT
b)Telefon ve Faks Numarası : 0354 5162470 – 0354 5166147
c)Elektronik posta Adresi(varsa) : yerkoydevlethastanesi@hotmail.com
2-İhale Konusu Kira İşinin
a)Niteliği, türü, miktarı : Yerköy Devlet Hastanesi Acil Poliklinik Önü içerisindeki 25 m2
yüzölçümlü Prefabrik Yapı ve Kantin alanı (25,00 m2) içerisinde bulunan Kantin/Çay
Ocağı
b)Şartname ve Ekleri nereden ve
hangi şartlarda alınacağı :Şartname ve ekleri Yerköy Devlet Hastanesi satınalma Birimi
adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve alınabilir.
3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer : Yerköy Devlet Hastanesi – Eğitim Salonu
b)Tarihi ve Saati :17/01/2018–10:00
4 – 1 Aylık kira bedeli K.D.V. Hariç tahmini Yerköy Devlet Hastanesi Acil Poliklinik Önü
içerisindeki 25 m2 yüzölçümlü Prefabrik Yapı ve Kantin alanı (25,00 m2) 2.256,25TL
(aylık: İkibinikiyüzellialtıTLyirmibeşKRŞ) olup, (İhale bedeli için tespit edilen tutar takip
eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen üretici fi yatları endeksine bağlı olarak
artırılacaktır.) İhale uhdesine kalan fi rma, kiraladığı yere ilişkin elektrik ve su sarfi yatı
için hastaneden bağımsız olarak hat çektirecek ve bunlara ait sayaç taktırarak aboneliklerini
de üzerinde alacaktır.
Tahmini bedel üzerinden en az %10 oranında geçici teminat alınacak olup, İhale bedeli
üzerinden %6 oranında kati teminat alınacaktır.
5-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a. Geçici Teminat Bedelinin nakit olması durumunda Yerköy Devlet Hastanesi hesabına
yattığına dair makbuzu (2886 sayılı Kanunun 45. maddesinde olanlardan herhangi biri
olabilir. Banka teminat Mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz,
limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekmektedir.) ihale dosyasında sunulacaktır.
İhalenin geçici ve kesin teminat tutarlarının nakit olması durumunda Yerköy Devlet Hastanesi
Veznesine Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Yerköy Devlet Hastanesi’nın Halk Bankası
Yozgat şubesi nezdindeki TR02 0001 2009 7850 0079 0000 27 IBAN Nolu hesabına
veya direkt olarak Yerköy Devlet Hastanesi Veznesine kesin teminatın banka mektubu
olması durumunda ise Yerköy Devlet Hastanesi Döner Sermaye Muhasebe Birimi’ ne
teslim edilerek alındı makbuzu dosya içerisinde ibraz edilecektir.
b.Gerçek kişilerin ikametgâh ilmühaberi, Ticaret/Esnaf odası kayıt belgesi, Nüfus Kayıt
Örneği veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi ile noter onaylı imza beyannamesinin,
vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnamenin ve imza beyannamesinin ibrazı,
c.Tüzel kişilerin 2014 yılı Vizeli Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Sicil Kaydı,
noter onaylı imza beyannamesinin aslı veya “Aslı İdarece Görülmüş fotokopisi”, ihaleye
katılacak kişi için noter tasdikli yetki belgesinin aslı veya “Aslı İdarece Görülmüş fotokopisi”
ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermesi gerekmektedir.
6 - Teklif postayla verilebilir. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
7 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak İhale için ilk teklif
bedeli muhammen bedelin altında olmamak üzere yazılı ve kapalı zarf içerisinde verilecek
olup, daha sonraki teklifl er ise ilk teklifl erden yüksek olmak şartıyla sözlü olarak
yapılacaktır. Bu süreç sonunda en yüksek teklifi veren istekliye kiralama işi ihale edilecektir.
8 – İhaleye katılacak olan istekliler tarafından taşınmaza verilen en yüksek teklif aynı
zamanda en avantajlı teklif olarak belirlenecek ve ihale edilecektir.
9 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10 - Bu ilanda ve ihale dokümanlarında yer Yerköy Devlet Hastanesi Acil Poliklinik Önü
içerisindeki 25 m2 yüzölçümlü Prefabrik Yapı ve Kantin alanı (25,00 m2) taşınmazı ifade
etmektedir.
11- Yerköy Devlet Hastanesi Acil Poliklinik Önü içerisindeki 25 m2 yüzölçümlü Prefabrik
Yapı ve Kantin alanı 55 m2’lik ön bahçe alanı Hastane idaresinin uygun görmesi halinde
yüklenici fi rmanın kullanabilmesi için tahsis edilecek olup, bu alana ait yapılacak tüm
malzeme ve müştemilatlar ( üzerinin kapatılması, kullanılacak masa sandalye vb. malzemeler)
yükleniciye ait olup bu harcamalara ilişkin idareden herhangi bir ücret talebinde
bulunulmayacaktır.
(YH/1)
YOZGAT’TA
FETÖ’DEN 2 KİŞİ
TUTUKLANDI
Çandır İlçe Jandarma Komutanlığında Uzman
Çavuş olarak görevli iken FETÖ/PDY Silahlı
Terör Örgütüne üye olmak suçundan açığa alınan ve
Çandır İlçe Emniyet Amirliğine haftada 3 kez imza
yükümlülüğü bulanan T.D. isimli şahıs hakkında Erzurum
1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı
çıkarılmış olup, adı geçen şahıs Çandır İlçe Emniyet
Amirliğince yakalanmıştır.
T.D. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından
çıkarıldığı Çayıralan Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak
Yozgat Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir.
Öte yandan, Sorgun ilçesi Karaveli Jandarma
Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan
Büyükören köyünde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma
sucundan aranan U.V. isimli şahıs İstihbarat Şube
Müdürlüğü, Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve
Karaveli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile
koordineli çalışma sonucu yakalanmıştır.
U.V. isimli şahıs sorgusunun ardından çıkarıldığı
Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak
Yozgat Kapalı Cezaevine konulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.