Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIMI İHALE İLANI

Akaryakıt alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  
İhale Kayıt Numarası : 2017/646911 
1-İdarenin 
a) Adresi  : HAŞİM KILIÇ MAH. YOZGAT CAD. NO:12 66900 YERKÖY/YOZGAT 
b) Telefon ve faks numarası : 3545161662 - 3545162893 
c) Elektronik Posta Adresi : yerkoy.teknik@tmo.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 20000 Litre Motorin 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri : Yerköy Şube Müdürlüğümüze ait ve Şube Müdürlüğümüzde görevli diğer TMO şubelerine ait araçlara, 2018 yılı içerisinde Yüklenici firma akaryakıt istasyonundan ihtiyaç duyulan zamanlarda alınması 
c) Teslim tarihi : Yerköy Şube Müdürlüğümüz araçlarının, 2018 yılı içerisinde Yüklenici firma akaryakıt istasyonundan ihtiyaç duyulan zamanlarda alınması 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TMO Yerköy Şube Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 21.12.2017 - 14:30 
4. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 
EPDK tarafından verilen Bayilik Lisansı (İstasyonlu) 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO Yerköy Şube Müdürlüğü Destek Hizmetler Servis Şefliği adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2017646911 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
(YH/30)