Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YERKÖY İLÇESİ ŞEHİT MEHMET TEZ ANADOLU LİSESİ Z KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI MAL ALIM İŞİ İHALE İLANI

Yerköy İlçesi Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi Z Kütüphane Kurulumu ve Donatımı Mal Alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/520552

1-İdarenin

a) Adı : YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : Karatepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Valilik Binası Kat 2 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası : 3542806643 - 3542806669

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Yerköy İlçesi Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi Z Kütüphane Kurulumu ve Donatımı Mal Alım işi

b) Niteliği, türü ve miktarı :

1 adet 91 m2 z-kütüphane kurulumu ve donatımı (Yerköy İlçesi Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yerköy İlçesi Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi Hizmet Binası (100.Yıl Mahallesi Bülbül Sokak No23 Yerköy / YOZGAT)

ç) Süresi/teslim tarihi : Yerköy İlçesi Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi z kütüphane kurulumu 40 takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra 5 iş günü içerisinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.10.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu (Valilik Binası Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Kat 2 YOZGAT)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.