Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

İHALE İLANI (TMO OFİSİ YERKÖY)

TMO Yerköy Şube Müdürlüğünde bulunan ihtiyaç fazlası seyyar helezonlar, trafolar ve elektrik motorlarının satışı yapılacaktır. 1- İdarenin Adresi : Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. No:12 66900 Yerköy/Yozgat Telefon/Faks Numarası: 0354 516 1662/ 0354 516 2893 2- İhale Konusu Malzemeler 1.Kısım: Satış ihalesinin birinci kısmı seyyar helezonların(30 adet 12m, 50ton/saat) satışını kapsamaktadır. 2.Kısım: Satış ihalesinin ikinci kısmı trafoların(4 adet 160kVA 3 fazlı) satışını kapsamaktadır. 3.Kısım: Satış ihalesinin üçüncü kısmı elektrik motorlarının(113 adet çeşitli güç ve özellikte) satışını kapsamaktadır. Teslim Yeri: Şartnamede belirtildiği üzere TMO Yerköy Şube Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin sahalarından sözleşme tarihini izleyen yirmi (20) iş günü içerisinde mesai saatlerinde teslim alınacaktır. 3 - İhalenin Yapılacağı Yer : TMO Yerköy Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu Tarih ve Saat: 03.09.2020 tarihinde saat 14:00 da yapılacaktır. İhalenin sonucunda kısmi olarak satışa sunulan malzemelerin satışı gerçekleşmeyen kısmı ya da kısımları için, ihale aynı şartlarda 10/09/2020 tarihi Perşembe günü saat 14:00’da tekrar yapılacaktır. TMO İhale Yönetmeliğine göre Kapalı Zarfla Teklif alınması yöntemi ile yapılacaktır. İstekliler istediği kısım veya kısımlar için teklif verebilir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az altmış (60) takvim günü olmalıdır. İhalede kapalı zarfla verilen teklifler açıldıktan sonra her bir kısım için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere en düşük teklif sahibi hariç (aynı kısım için üç ve üçten fazla teklif olması durumunda bu hüküm geçerlidir) teklifi geçerli olan diğer istekliler arasında açık artırmaya geçilir. İhale açık artırmada her bir kısım için en yüksek peyi süren teklif sahibiyle ayrı ayrı pazarlık yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 4- Tekliflerin en geç ihale saatine kadar TMO Yerköy Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Servisine teslim edilmiş olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ihale saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler dikkate alınmayacaktır. 5) Muhammen(Tahmini) Bedel, Geçici ve Kesin Teminat: Satışı Yapılacak Malzemeler Muhammen Bedeller (KDV Hariç) Geçici Teminat Tutarları Seyyar Helezonlar 60.549,45 TL 6.000,00 TL Trafolar 10.000,00 TL 1.000,00 TL Elektrik Motorları 16.710,00 TL 1.500,00 TL Geçici teminatlar nakit (TL) veya banka teminat mektubu olabilir. Geçici teminat verilmemiş veya eksik teminat verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Her üç kısım malzeme için ayrı ayrı değerlendirmek üzere; ihale üzerinde kalan teklif sahibinin geçici teminatı, kesin teminat alındıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra, ikinci ve üçüncü sıradaki teklif sahibinin teminatı sözleşme imzalanana kadar, diğerlerininki ise ihale sonuçlandıktan sonra iade edilir. Kesin teminat, teklif edilen KDV hariç bedelin %10’u tutarında olacaktır. 6) İhale dokümanı TMO Yerköy Şube Müdürlüğü Teknik İşler Servisinde ücretsiz görülebileceği gibi aynı yerden 50,00 TL (KDV hariç) fiyat karşılığında satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 7) Kurumumuz, bu ihalede yasaklama halleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.