Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

İLAN YERKÖY MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

S. NO MAH./KÖY MEVKİİ VASFI PAFTA ADA PARSEL İMAR 

DURUMU Y. ÖLÇÜMÜ

(M2) TAH. BEDELİ

(TL.) G. TEMİNAT

(TL.) İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ

1 KÖYCÜ KÜÇÜKKAVUK

(Pörfek)

TARLA İ33d14c - 493 İmarsız 43.500,00 65.250,00 13.050,00 30.01.2020 10:00

1)   Yukarıda vasıfları belirtilen taşınmaz mal karşısında yazılı tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle Yerköy  Milli Emlak Şefliğinde yapılacak ihale ile satılacaktır.

a)Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince taksitle de ödenebilir.

b)4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

2)   İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar ;

a)Geçici teminatı; 8Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah)

c)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

d)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e)İstekliler 2886 sayılı kanunun 37. Maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

4)   İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Yerköy Milli Emlak Şefliğinde (Servisi) ücretsiz görülebilir.

5)   İhaleye çıkarılan taşınmazlar http://www.milliemlak.gov.tr/ adresinde görülebilir.